1.1 Kvalitet och Miljöplan

Bilden redovisar Skärgårdens Måleri Kvalitets och miljöplan.
Processkartan beskriver våra processer med fokus på utförandet av
målningsarbetet. Se sida 2 till 4 för en beskrivning om hur vi styr vårt
kvalitets- och miljöarbete ute på våra arbetsplatser.

KVALITETSPOLICY

Våra ledord

Våra ledord är följande: Service kvalitet kunskap. Detta innebär att vi sätter alltid kundernas behov i främsta rummet för att tillmötesgå på bästa sätt utifrån gällande lagar. Företagsledningen eftersträvar en god arbetsmiljö, vi ser och uppmärksammar också vår personal att dom får del av nya utbildningar så att dom håller sig uppdaterade. Samtidigt får dom gå på regelbundna hälsoundersökningar. Allt arbete skall utföras utan påverkan av alkohol och droger. Vi skall medverka till en snabb och god rehabilitering. Ledningssystemet skall resultera i ständiga förbättringar av kvalitetsarbetet som vi gör extern revision två gånger om året.

Service

Kunskap

Kvalitet

MILJÖPOLICY

VÅRA MÅL

Vårt mål är att göra så liten miljöpåverkan som möjligt. Detta innebär att vi samarbetar med företag som följer utvecklingen med nya
miljövänliga produkter som kommer in på marknaden. Där av håller vi en bra kommunikation med våra leverantörer som alcro färg som är svanenmärkt som också är vår huvudleverantör

Vi utbildar vid behov vår personal med gällande miljölagar och låter dom gå på dom utbildningar som erfordras.

Vi kartlägger verksamhetens miljöpåverkan, sätter mål som förbättringar och följer
upp att dessa nås.

Vi avsätter tillräckliga resurser för att miljöarbetet skall bli så effektivt som möjligt.

Vi eftersträvar att miljösortera våra restprodukter, det görs genom att vi slänger alla
sopor på AVC miljöstationer.

1.2 Kvalitet och miljöplan

01. ETABLERING

Information insamlas bland annat om sopcontainrar för de olika avfalls fraktionerna, bodar och förråd. Försyn av ytor kan göras, då används Blankett Försyn. Tidplanen gås igenom. Kontroll av eventuella kulörval och tapetval. Checklista Objektsinfo ifylles. Kontrollplan finns i blankett Objektsinfo. En sammanställning av vilket material som skall användas görs. Om det är ett önskemål, kan materialspecifikationen miljövarudeklarationer överlämnas till beställaren. Om möjlighet ges kan referensytor uppmålas för att säkerställa slutresultatet. Avvikelser från det gängse antecknas in i vår Avvikelseblankett.

02. STARTMÖTE OBJEKTSINFORMATION

Överlämnande av checklista Objektsinfo till Målarna som skall utföra arbetet. Muntlig genomgång av checklista Objektsinfo utförs. Sign görs. En Signaturlista upprättas för Egenkontroll. Information om ordnings och skyddsregler som gäller på arbetsplatsen.

03. INKÖP

Inköp av material till arbete sker av Skärgårdens Måleri godkända leverantörer utifrån tidigare erfarenhet. I första hand skall färg vara försedd med EU:s miljömärkning, EU BLOMMA. Skyddspapper och soppsäckar som används är av återvunnet papper. Endast Plastfolie som övergår till kolsyra vid förbränning får inköpas och användas. Om möjligt skall samordning av transsporter av ske. Material reklamationer görs på vår Avvikelseblankett.

04. PRODUKTION RESTAVFALL

Arbetet bedrivs så att störningar minimeras, arbete bedrivs på överenskomna tider. Målaren på plats är ansvarig för egenkontroll utifrån kontrollplanen. Egenkontrollen skall ses som en slutkontroll med undantag för viss utvändig målning, (Fönster) stålmålning och brandskyddsmålning där kontrollpunkter angivs. Stålmålning och brandskyddsmålning μ mäts löpande under arbetet. Fönster fuktmätes. Där det är lämpligt förs en dagbok. Det framgår ut av den upprättade checklistan Objektsinfo omfattning av kontroller och dokumentation. Produktion Restavfall Under arbetet samlas restavfall ihop och tas till föråd för senare transport till
avfallsanläggning. Där det är möjligt slängs avfall från vår produktion på arbetsstället i container för rätt fraktion för vidare transport till återvinning. Tomburkar skrapas ur och får torka, staplas för transport till återvinning.

Avvikelser från det gängse antecknas in i vår Avvikelseblankett.
Överbliven färg1 och verktyg2 som ej går att återvinna, (grundfärg1 Verktyg återanvänds så långt det är möjligt Verktyg2 förvaras i hylsa eller plastpåsar över natt för återanvändning dagen efter) tas med till Avfallsanläggning för destruktion.
(Avgift för detta betalas av Skärgårdens Måleri).

05. EGENKONTROLL

Egenkontroll genomförs och antecknas på blankett Egenkontroll.
Alt. en Egenkontroll anpassad till projektet. All resultatdokumentation sparas under garantitiden.

06. RESULTATDOKUMENTATION

Kopior av egenkontroll och eventuella skötselråd, varuinformationsblad, mätningsprotokoll och dagboksblad, kan lämnas till beställaren om så önskas.

07.

Slutbesiktining kontroll

Vår Egenkontroll kan vara slutbesiktning. I de fall när en extern besiktningsman gör slutbesiktning skall ansvarig målare och eller arbetsledare närvara. All resultatdokumentation sätt in i projektpärm och sparas under garanti tiden.